OKUSHWIJUMA EBYETAAGO BY’AMAGARA:

OKUSHWIJUMA EBYETAAGO BY’AMAGARA:

Okushwizuma oku kugyendereire kukuhwera kwetegyereza ebyetaago by’obwongo bwawe, kandi okabasa kumanya yaaba omukundwa wawe arikubihikiriza.

Garukamu ebiibuzo byoona omumazima nkokukirikubasika. Otakagezaho kusherekyerera ekyetaago kyoona ekyorikureba ingu kibeire kitakuhirikirizibwa.

Kukirabe nikibasika, omukundwa wawe nawe ayijuze ekyeye kipapura rero kikuhwere kumanya ebyetaago bye nokworikubasa kubihikyiriza.

Kworamaririze okushwijuma oku, garuka orabemu omurundi gwa kabiri kwenda kuhamya ebiwatamu kubirikworeka entekyereza yawe.

Ekicweka ekirikuhereruka kyebibuzo ebi, nikikwetengesa bitaano ahabyetago ikumi ebikuru, obwo orikubikuratanisa omubukuru bwabyo ahabwawe.

Ebyetago ebikuru munonga nibyo ebyo ebirikukushemeza munonga byaba nibihikirizibwa, kandi bikakushasha munonga kubyakubura kuhikirira.

Otakagezaho kuronda ebyomukundwa wawe aremirwe kuhikyiriza byonka. Hereza ebyetaago byawe byoona orikugenderera ebikuru munonga. Haza, ogezeho kuba owamaziima nkoku orikubasa omukushwijuma oku, titurikwija kubitwara, kureka nebyawe wenka ahabwawe.

OKUFEBWAHO:

1. Cheberaho kimwe aha bihandikirwe ahaifo, ekyorikwikirizana nakyo kukyira ebindi.

(a) Okufebwaho tindikukyetaaga
(b) Okufebwaho ninkyetaaga
(c) Okufebwaho ninkyetaaga munonga.

2. Okabeire noyenda ingu omukundwa wawe akworeke emirundi engahi ingu nakufaho?

Emirundi ……….omwizoba/omusande/omukwezi (cheberaho kimwe).

3. Omukundwa wawe kuyakuremwa kukworeka okukufaho nkokuwakyoreka aharuguru, noyehurira ota? (cheberaho kimwe)

a) Ninyehurira kubi munoonga
b) Ninyehurira kubi
c) Tindikwehurira kubi kandi tidikwehuriragye
d) Ninyehuriragye

4. Noyehurira ota ahanshonga yomukundwa wawe nkoku arikukufaho obwire obu?

a) Nimpurira nteine kumarwa kwona.
b) Tinkagira ingu mmazirwe neinga tiimazirwe.
c) Nimpurira mmazirwe munonga.

5. Omukundwa wangye nampa 😦 cheberaho kimwe)

a) Okunfaho kwoona nkokundikwenda kandi ninkunda omuringo ogu arikunfaho.
b) Okunfaho kutarikumara, kwonka akarikuko koona, nakakora omu muringo gundikukunda.
c) Okunfaho kwoona okundikwenda, kwonka omumuringo guntakukunda.
d) Okunfaho kutarikumara kandi nobwarikugezaho akikora omu muringo guntarikukunda.

Shoborora oku ekyetago kyawe kyokufebwaho kirikubasa kuhikirizibwa omubushwere bwawe.

OKUTERANA OMUBYOMUBONANO

1. Noyetaaga kuteeana omubyomubonano kurikwinganakyi?
a) Tinyine kyetaago kyokuteerena omubyomubonano.
b) Ninyetaaga kuteerana omubyomubonano okuringanire
c) Ninyetaaga kuteerana omubyomubonano okurengesereize.

2. Okabeire noyetenga ingu iwe nomukundwa wawe muteerane omubyomubonano okurikwinganakyi?
Emirundi………… burizoba/burisande/burikwezi (chebera kimwe)

2. Omukundwa wawe kuyakuremwa kuhikyiriza okuteerana omubyomubonano nkokuwayoreka aharuguru noyehurira ota? (chebera kimwe)

a) Ninyehurira kubi munonga
b) Ninyehuriramu kubi kakye
c) Tindikufayo
d) Ninshemererwa obutaterana mubyomubunano.

4. Omukundwa wangye naampa: (chebera kimwe)
a) Ekyomubonano kyoona nkokundikukyenda kandi omumuringo ogundikukunda gwenyine.
b) Ekyomubonano kitahikire, kwonka yaba yakimpire nakimpa omu muringo ogundikukunda.
c) Ekyomubonano kyoona kihikire kwonka akimpa omumuringo guntarikukunda.
d) Ekyomubonano kitahikire kandi akimpa omumuringo guntarikunda.

Shoborora oku ekyetaago kyawe kyokuterana omubyomubonano kirikubasa kuhikirizibwa omu bushwere bwawe.

EKIGANIIRO

1. Noyetaaga ekiganiiro nomukundwa waawe kikwinganakyi?

a) Tindikwetaaga kiganiiro nomukundwa wangye
b) Ekyiganiiro ninkyetaaga omumuringo guringanire.
c) Ekyiganiiro ninkyetaaga munonga.

2. Okayetaagire ingu omukundwa wawe aganiire neiwe kwinganakyi?

Emirundi ……….. Burizooba/buri sande/burikwezi (chebera kimwe)

3. Omukundwa wawe kuyakuba ataganiire naiwe kumara obwire obuwayoreka, noyehurira ota? (cheberaho kimwe)

a) Ninyehurira kubi munonga
b) Ninyehuriramu kubi kakye
c) tindikufayo
d) nikinshemeza naba ntaganiire nomukundwa wagye

4. Obwahati, nohurira omazirwe ota ahabikwatirine nokugaanira nomukundwa wawe? (cheraho kimwe)

a) Tinyine kumarwa nakakye
b) Tinkagira ngu mmazirwe neinga timazirwe
c) Nimpurira mmazirwe munoonga

5. Omukundwa wangye nampa; (chebera kimwe)

a) Ekiganiiro kyoona, kandi ninkunda omuringo gwe.
b) Ekiganiiro kitarikumara, kwonka kwarikuba yagire kuganiira akikora omuringo ogundikukunda.
c) Ekiganiiro kyoona ekindikwetenga kwonka tarikukikora omuringo ogundikwenda
d) Ekiganiiro kitarikumara kandi nayaba yagire kukikora tikirikwija omumuringo ogundikwenda.

Shoborora omuringo oguwakubeire noyenda ingu ekyetago kyawe kyekiganiro kihikirizibwemu omu bushwere bwawe.

OKUMARA OBWIIRE NOMUKUNDWA WAWE

1. Oyine ekyetaago kirikwinganakyi kumara obwiire nomukundwa wawe.
a) Okumara obwiire nomukundwa tindikukyetaaga
b) Okumara obwiire nomukundwa ninkyetaaga kwonka timunonga
c) Okumara obwiire nomukundwa ninkyetaaga munoonga

2. Okayenzire ingu omukundwa wawe abe naiwe emirundi engahi omubyemizaano?

Emirundi………………….burizooba / burisande/ buri kwezi (cheberaho kimwe)

3. Omukundwa wawe kuyakuba atarikugyenda naiwe omubyemizaano emirundi eyiwayoreka noyehurira ota?

a) Ninyehurira kubi munonga
b) Nnyehuriramu kubi kakye
c) Tikiine kikinkwatiire
d) Ninshemererwa obutaza omumizaano nomukundwa

4. Nohurira omazirwe kwinganakyi omubikwatireine nokubahamwe nomukundwa wawe? (cheberaho kimwe)

a) Tinyine kumarwa nakakye
b) Tinkagira ngu mazirwe neinga timazirwe
c) Nimpurira mmazirwe munonga.

5. omukundwa wangye: ( cheberaho kimwe)

a) naba nanye nkokundikwenda kandi ninkunda omuringo ogu arikukubamu nanye
b) tarikuba nanye ekirikumara, kwonka kwarikuba nanye akikora omuringo ogundikukunda
c) naba nanye nkokunakubaire ninyenda, kwonka omuringo ogwarikubamu nanye tindikugukunda
d) tarikuba nanye nkokundikukyetenga, kandi nobwakuba nanye tinkokundikukyenda
Shoborora ekyetaago kyawe kyokuba hamwe nomukundwa wawe wakubire noyenda ingu kihikirizibwe omubushwere bwawe.

OKUGIRA AMAZIMA NOBURINGANIZA

1. Oyine ekyetaago kirikwinganaki kyomukundwa wawe kuba owamazima? (cheberaho kimwe)

a) Omukundwa okuba owamazima tindikukyetaaga
b) Omukundwa okuba owamazima ninkyetaaga kwonka timunonga
c) Omukundwa okuba owamazima ninkyetaaga munonga

2. Nikiiha omubyahaifo ekiwakwenzire ingu omukundwa wawe agiremu amazima munonga.

a) Kungambira ebirikumushemeza nebitarikumushemeza omumagarage.
b) Kungambira ebikwatireine nokukura kwe
c) Kungambira ebyemirimoye yabutosha
d) Kungambira ebyayorekerire omumaisho

3. Omukundwa wawe kuyakuremwa kuba owamazima omunshonga eyiwayoreka okayehurira ota? (cheberaho kimwe)

a) Ninyehurira kubi munonga
b) Ninyehuriramu kubi kakye
c) Tikiine kikinkwatire
d) Nikinshemeza kubura amazima

4. Nohurira omazirwe ota ahanshonga ekwatirine nomukundwa wawe kuba owamazima? (cheberaho kimwe)

a) Tinyine kumarwa nakakye
b) Tinkagira ngu mazirwe neinga timazirwe
c) Mazirwe munonga

5. Omukundwa wangye: (cheberaho kimwe)

a) Nangambira amazima kandi ninkunda omuringo gwarikungambiramu
b) Tarikungambira amazima, kwonka obumwe yaza kungambira amazima akikora nkokundikwenda
c) Nangambira amazima kwonka takugamba omumuringo gundikukunda
d) Tarikungambira amazima kandi nobwakwenda kugamba amazima takugagamba mumuringo gundikwenda.

Shoborora okuba owamazima okuwakwenzire kukorwegye omubushwere bwawe.
OMUKUNDWA ORIKUSIKIRIZA;

1. Oyine ekyetaago kirikwinganaki kugira omukundwa arikusikiriza (cheberaho kimwe)

a) tinyine kyetago kyomukundwa arikusikiriza
b) nyine ekyetago kikye kyomukundwa arikusikiriza
c) nyine ekyetago kihango kugira omukundwa arikusikiriza

2. Toranamu obumanyiso obwomukundwa arikusikiriza obukuru ahar’iwe,
a) Omuntu ayine ekyemerero kirungi noburemezi buringanire
b) Omuntu arikujwara emyenda erikusikiriza
c) Ayine enkora yeishokye erikusikiriza
d) Omuyonjo ahamagarage
e) Ebindi ………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Omukundwa wawe kuyakubura kugira ebiwayoreka aharuguru okayehurira ota? (cheberaho kimwe)
a) Ninyehurira kubi munonga
b) Ninyehuriramu kubi kakye
c) Tibyine kibinkwatire
d) Nikinshemeza kugira omukundwa otarikusikiriza

4. Oyine okumarwa kurikwinganaki ahanshonga yokusikiriza kwomukundwa wawe? (cheberaho kimwe)

a) tinyine kumarwa nakakye
b) tinkagira ngu mazirwe neinga timazirwe
c) mmazirwe munonga

5. Omukundwa wangye; (cheberaho ekishemire)

a) nasikiriza kandi ninkunda omuringo gwarikukikoramu
b) tarikusikiriza kwonka obuyabeire nasikiriza nkankunda omuringo oguyakikoziremu
c) nasikiriza kwonka tindikukunda omuringo ogwarikukikoramu
d) tarikusikiriza kandi nobuyabire ansikiriza nkaba ntakunda muringo guyabaire akikoramu

Shoborora okuwakubeire noyenda omukundwa wawe akusikirizemu omubushwere bwawe.

OMUKUNDWA KUKORA SENTE

1. Yoreka ekyetaago kyoyine ahamukundwa kukora sente (cheberaho kimwe)

a) Omukundwa okukora sente tindikukyetaaga
b) Omukundwa kukora sente ninkyetaagamu kakye
c) Omukundwa okukora sente ninkyetaaga munonga

2. Okabaire noyetenga ingu omukundwa wawe abe natunga sente zikwinganaki kumara iwe nabaana bawe.
Shillingi ………………………………………………………..

3. Omukundwa wawe kuyakuba atarikutunga sente eziwagamba noyehurira ota? (cheberaho kimwe)

a) Ninyehurira kubi munonga
b) Ninyehuriramu kubi kakye
c) Tikyine kikinkwatire
d) Ninshemererwa omukundwa wangye yaba atarikumpa sente

4. Oyine okumarwa kukwinganaki kurugirira omukundwa wawe sente ezarikukora? (cheberaho kimwe)

a) tinyine kumarwa kwoona
b) tindikugira ngu mmazirwe neinga timazirwe
c) mmazirwe munonga

5. omukundwa wangye (chebera ekishemerire)

a) nakora sente ezirikumara kumbeisaho kandi ninkunda omuhanda gwarikuzikoramu

b) Tarikukora sente zirikumara okumbeishaho, kwonka nakakye nakahango ninkunda omuhanda gwarikuzikoramu.

c) Nakora sente zirikumara kumbeishaho, kwonka tindikukunda muringo ogwarikuzikoramu

d) Tarikukora sente zirikumara kumbeishaho, kandi nezarikukora tindikukunda muringo gwarikuzikoramu.

Shoborora ekyetaago kyoyine kugira sente zirikumara nkokukyakubaasa kuhikirizibwa omubushwerre bwawe.
OKUBEISAHO EKA;

1) Oyine ekyetaago kirikwinganaki kyomukundwa wawe kubeisaho eka yanyu (cheberaho kimwe)

a) Tindikukyetaaga
b) Ninkyetaagaho kwonka timunonga
c) Ninkyetaaga munonga

2) Nobwire burikwinganakyi obuwakubaire noyenda omukundwa wawe amare arikukora ebyokubeisaho eka.
Eshaha………………………..bur’izoba

3) Omukundwa wawe kuyakuba atamazire obwire obuwagamba arikukora ebyokubeisaho eka okayehurira ota (kyeberaho kimwe)

a. Ninyehurira kubi munonga
b. Ninyehuriramu kubi kakye
c. Tibyine kibinkwatire
d. Nikinshemeza omukundwa wangye yaba atarikukora byokubeishaho eka.

4) Yoreka okumarwa okwoyine hati ahabwok’omukundwa wawe arikubeisaho eka yanyu ( cheberaho kimwe)

a. Tinyine kumarwa kwona
b. Tinkagira ngu mmazirwe neinga timazirwe
c. Mmazirwe munonga

5) Omukundwa wangye nakora (cheberaho kimwe)

a. Okubeisaho eka nkokundikwenda kandi nakikora omuringo ogundikukunda
b. Okubeisaho eka kutarikumara, kwonka nakakye nakahango ninkunda omuringo ogwarikukikoramu
c. Okubeisaho eka kukumara kwonka nakikora omuringo guntarikukunda
d. Okubeisaho eka kutarikumara kandi akikora omumuringo guntarikukunda.
Shoborora ekyetaago kyoyine aha mukundwa wawe kubeisaho eka kirikubaasa kuhikirizibwa omu bushwere bwawe.

OKUFAYO AHAKA;

1. Oyine okwetaga kurikwinganaki ahanshonga yomukundwa wawe okufayo ahaka? ( chebera kimwe)

a) tindikukyetaaga
b) nyine ekyetaago kiringanire
c) nyine ekyetaago kyihango

2. Okayenzire ingu omukundwa wawe amare obwire burikwinganaki arikukora ebirikworeka okufayo ahaka.
Eshaha………………burijoba/ burisande/ burikwezi/ (chebera kimwe)

3. Omukundwa wawe kuyakuba atakozise obwire obu arikukora ebirikworeka okufayo ahaka, okayehurira ota?
a) Ninyehurira kubi munonga
b) Ninyehuriramu kubi kakye
c) Tikyiine ekikinkwatire
d) Nikinshemeza omukundwa yaba atine okufayo ahaka

4. Nohurira oyine okumarwa kurikwinganaki ahakufayo kwomukundwa wawe ahaka. (chebera kimwe)

a) tinyine kumarwa nakakye
b) tinkagira ngu mazirwe neinga timazirwe
c) mazirwe munonga

5. omukundwa wangye (cheberaho kimwe)

a. namara obwire bwingi arikufayo ahaaka yeitu kandi ninkunda omuringo oguarikufayo
b. tarikuhayo obwire burikuma arikufayo ahaka, kwonka kwarikuza kufayo ninkunda omuringo oguarikufayo
c. namara obwire bwingi arikufayo ahaka kwonka tarikufayo omumuringo gundikukunda
d. tarikuhayo obwire burikumara kandi nobwarikuhayo nabuhayo omumuringo guntakakunda

Shoborora okuwakwenzire ekyetaago kyawe kyokufayo ahaka kihikirizibwe omubushwere bwawe.

OKUHEBWA EKITINISA

1. Oyine okwetaaga kurikwinganakyi ahakuhebwa ekitinisa? (cheberaho kimwe)

a) Tindikukyetaaga
b) Nyine ekyetaago kiringanire
c) Ninkyetaaga munonga

2. Omukundwa wawe kuyakuba atakuheire ekitinisa noyehurira ota? (cheberaho kimwe)

a) Ninyehurira kubi munonga
b) Ninyehuriramu kubi kakye
c) Tikiine ekikinkwatiire
d) Ninshemererwa naba ntahirwe kitinisa

3. Omazirwe ota nomukundwa wawe, ekitinisa eki arikukuhereza (cheberaho kimwe)

a) timazirwe nakakye
b) tinkagira ngu mmazirwe ninga shi timazirwe
c) mmazirwe munonga

4. Omukundwa wangye nampa (cheberaho ekishemerire)
a) ekitinisa kyona ekindikwenda kwonka tindikukunda omuringo ogu arikukimpamu
b) ekitinisa kitahikire kwonka ninkunda omuringo gu arikukimpamu
c) ekitinisa kyoona ekindikwenda kwonka tindikukunda omuringo ogu arikukimpamu
d) ekitinisa kitahikire kandi nabwo tindikukunda omuringo ogu arikukikoramu

Shoborora oku ekyetaago kyawe kyokuhebwa ekitinisa kirikubasa kuhikirira omubushwere bwawe.

Obukuru bwebyetaago by’amagara gawe:

Ebi nebyetaago bikuru ikumi by’amagara. Hariho omwanya gworikubasa kuhandikaho ebindi byetaago by’amagara ebyorikutekyereza ingu nibikuru ahabwokushemererwa kwobushwere bwawe. Kwonka tibiri harupapura oru.

Omumwanya oguri omumaisho gaburikyetaago handikaho eshura kuruga ahari emwe kuhika ahar’itaano kworeka obukuru bwekyetaago ekyo ahabwokushemererwa kwawe.

Handikaho “1” ahakyetaago kyawe ekikuru munonga, “2” ahakirikukurataho, gumizamu ohandike ahabintu bitaano. Kwenda kukikoragye yeshushanirize ingu noyija kuba oyine ekyetaago kimwe kwonka tikirikuhikirizibwa omubushwere bwawe. Ekirikubasa kukushemeza nobu ebindi byakurema.

Ekyo ekyetaago okihe number 1, kuwakuba oyine ekyetaago kyakabiri kikaba kiiha? Nibiiha ebyetaago bitaano ebyakukushemeza munonga kubyakuhikirizibwa

Okufebwaho……………………………….
Okuterana omubyomubonano……………..
Ekiganiro…………………………………..
Okumara obwiire nomukundwa wawe…….
Okuba owamazima…………………………
Omukundwa arikushikiriza…………………
Okugira ssente………………………………
Okubeisaho eka……………………………..
Okufayo ahaka………………………………
Okuhebwa ekitinisa…………………………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s