Obutetegyerezana omumiringo yokworeka Rukundo.

Emizaano: obutetegyerezana omumiringo yokworeka Rukundo.

Omuzano 1: Omuringo gwomusheija gwokworekamu rukundo nokugaba ebihembo. Nokukunda kworeka omukundwa we kwarikumukunda obwo arikumuhereza ebihembo kandi akabaire nayenda ingu omukaziwe nawe amugarurize rundo arikumuhereza ebihembo bikye.

Omuringo gwomukazi gwokworekamu rukundo, nebikorwa byembabazi. Akabaire nayenda ateekyere omusheija we ekyokurya kyomutaano kwenda kumworeka ingu namukunda. Kandi akabaire nayenda ingu omushaija we amugarurire rukundo obwo arikumuretera amaizi ahaiziba yaba naruga kukora.

Iwe nomukundwa waawe nimubaasa kutebekanisa omuzaano ogu omu muringo gwanyu kwonka mutemu ebi;

Omushaija agarukye omuka ayine omuganda muhango gwebimuri. Omukazi amutegyerize ahamuryango, kumuhwera kutasyamu ekidomora kyamaizi ekyararete. Omushaija tiyareta maizi. Yamukwasa ebimuri atyo, yashutama omuntebeye eyakunda munonga.

Omukazi yatambika ebimuri ahameza, atyo yamukurata kumugambira ingu ekyokurya kyomutaano kyamutebekanisibwe. Omushaija yamugarukamu ati, “ninkunda ebiturikurya burijo”. Yakiriza ekikopokye kya cyayi agumize ingu “reeba ninguma ninywera omurukopo rukushisha kubi buriijo”. Nkabeire ninyetaaga ekisya”. Omukazi yamugarukamu ati, ahabwenki otarikukyegurira? Tibirikugura sente nyingi.
Bayemerera batarikurebana, boona bagira bati, “nintekateka ngu tokinkunda”.

Omuzano 2:
Omuringo gwarukundo gwomushaija n’ebigambo ebirikugaruramu amani. Nayenda kworeka omukaziwe kwarikumukunda obwo arikumugambira obugambo burikumuhumuriza. Kandi ayenda ingu omukazi we nawe amugarurire rukundo arikumugambira obugambo bwokumugaruramu amaani.

Omuringo gwomukazi gwokworeka rukundo nokumara obwire nomukundwa weye. Nayenda ingu ayoreke omushaija we rukundo arikurambura nawe omumwanya etari emwe. Kandi nabasa kuhurira ayijwire rukundo, kuyakumara obwire ashutami n’iba obwo barikuganiraho.

Iwe nomukundwa waawe nimubaasa kutebekanisa omuzaano ogu omu muringo gwanyu kwonka mutemu ebi;

Omushaija yaija omumuryango ahomukazi ashutami ahamukyeka gwebinyansi. Yagira ati,”enju yoona nerebeka kurungi erizoba, kandi neiwe mukyara otura orimurungi burijo” omukazi yamugira ati, “Ekyo nikirungi, ahabwenkyi otarikushutama nanye okantebeza eizooba okuryagenda?” Omushaija yamugira ati, “nsasira, tindikubasa kukikora nkekyo. Ndiyo ninza kushamba akapira ogu mwebazyo kandi nkoku orikkukimanya, ninye ndikukirayo kuba omuzani murungi omu tiimu yaitu,, omukazi yamugira ati ,ekyo nikirungi, kwonka nitubasa kubanza twatayayamu hamwe! Omushaija agira ati, “tinyine bwire. Baimuka boona barikureba seeri na seenu, bombi bagira bati, “nintekyereza ingu tokinkunda”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s