OBURUNGI BWARUKUNDO

OBURUNGI BWARUKUNDO

1) Rukundo nokugumisiriza

2) Rukundo nesaasi

3) Rukundo teri eitima

4) Rukundo tikuri kwemanya

5) Rukundo tikuri kwehurira

6) Rukundo tikuri kukankama

7) Rukundo terikuragira

8) Rukundo terikutaburwa

9) Rukundo terikubiika nziika

10) Rukundo teshemererwa bikorwa byobwinazi

11) Kureka eyesimira amazima kugasingura

12) Rukundo teyereeza

13) Rukundo tehwamu bwesigwa

14) Rukundo eguma eyine amatsiko

15) Rukundo ebasa kugumira embera zoona.

Omugane: okutoorana Ekijuma ekihikire kyenyini;

Omurundi gumwe nkaba nimanya omushaija owabire ari omuhingi rurangaanwa. Akaba nabasa kuhinga burikimwe kyoona kikakura. Omumagarage akaba atura nayesimira omuti gwebijuma oguyabyeire akiri omwana muto.

Akagubyara Kari akati kakye, yaguma nagushukyera amaizi kandi arikuguha ebiriisa/ebigyemusa byoona ebigwabire nigwenda.

Kuhabire hajwa omushana mwingi aronda endere azigushweka. Kandi hakiba hariho embeho nyingi agwetoroza ebirikuguha obutagasi. Akaba agubingaho enyamaishwa zoona obugwabire gukiri muto, kandi ategaho emitego ingu embeba zitakeizaho kugurya ebishushu.

Kuhahwireho emwaka etaano arikureberera ogu muti, gwayana ekijuma kyagwo kyokubanza. Kuyakirire yashanga kiri ekyomutano….kikaba kinuzire munonga kukira ebindi byoona ebiyabaire ararire.

Atyo yayongeramu amani omukurebereraa omuti ogu, kuguhereza ebirisa byingi kandi nokugutemaho amatagi agabaire garwaire. Kuhahwireho emyaka endizo 2, omuti gwatandika kwaana ebijuma byingi.

Akaba ashutama omukibunda kyomuti ogu, obwo arikurya ebijuma byobunuzi bwingi. Bikaba binuzire kandi biine ekirisa kyingi, atarikubasa kurya ekindi kyoona.

Eizoba rimwe, kuyabire abyamire ahansi yomuti kandi yaherize kwiguta ebijuma, yaranzya seri ahamutwe gwakasozi kamuriranwa, yareba omuti muto, Kandi oguyabaire atakarebaga. Yasharamu kuhika ahamuti ogwo kureba gwaba guri murungi nkogweye.

Akahurira yagiramu okwerarikirira kuyabeire nayigura orukomera rwaha musiri gwamuriranwa. Hakaba hateine ariho kandi kikaba kiri ekyokutangaza kuza omumusiri gwondijo atakwesire.

Kuyahikire heihi nomuti yayetegyereza ingu nibwo gwabire nigutandika kwana ebijuma. Kuyarebarebire yareba hateine wabire namureeba, yacwaho ekijuma kimwe.

Akaba ayine ekihika, akaba atakarebaga ebijuma nkebi! Nikyo kyabeire ekintu kiboneire munonga kiyararebire. Omuti gukaba guhamire, gurikumurinkana, kandi guteine kamogo koona.

Yaragarwa orufuzi/ ameiru/ amarusu, yarumaho ekicweka kihango. Kikatandika kinuzire kwonka kuyamizire, kyatandika kusharira munonga…. Kikaba kibi munonga kandi yatekateka ingu nabasa kurwara.

Yagumisiriza yakiheza ahabwokuba akaba atarikwenda kukisigaho, bakabasa kumanya kuhaba haine owaba ariho!! Kuyabeire namara ati ekijuma kirikusharira, kandi yareba ogundi muti gwomutaahi ondiijo ogwabaire guri hareho.

Yatekateeka ingu obundi ogwo gwine ebijuma birungi kukira endijo miti yoona. Atyo yagyenda yahika ahamusiri ogundi, nabwo yareba hateine arikumureba, atyo yatahaamu.

Omuti gukaba gurimuhango kukira ogwomukaye, kandi gushwekirwe ebijuma bya kyenju. Akaba ayinemu enjara ahabwekijuma ekirikusharira ekiyabaire yaheza kurya.

Akareba omuti guri muhango kandi hateine nomwe orikubasa kugyenda atarire aha kijuma ekyo. Akarebareba, kandi nabwo yagiramu okwerarikirira obwo arikucwa ekijuma. Kikaba kiine akahoho karungi, kwonka tikiramuhaire amaani nkokuyabire nakitekyereza.

Akahurira akiine enjara, nikwo kweyongera ebindi bijuma bibiri. Kwonka haine ekyagumire kimushobeire, ekijuma nobukirabe kyabeire nikirebekagye!! Kandi kinuzire. Tikiramumazire mururu kandi yaguma nayenda ebindi. Akarya ebindi biingi, ebiyabeire atagyenderire kurya. Kuyagire kuhika ahakwiguta, yahurira kwarwire!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kuyarebire obwiire bwatandika kwira, yatiina ingu batamushanga nagyendagyenda omumisiri yabandi arikurya ebijuma, atyo yakwata omuhanda yataaha. Kuyahikire heihi nomuka, yareeba omutigwe, Ogwabaire gumazire emyaka.

Gukarebeka gutagororokire ahabwokuba eihunga rikaba rimazire kuguhendaho eitagi emyaka mikye enyima. Kuyatahire omumusiri, yareba enkojo eyabaire eri aha muti, eyateirweho empara obuyaguribata gukiri muto. Akaba namanya burikacweka komuti ogu, nkokuyabaire namanya ebicweka byomubirigwe.

Hakabaho orutonyerera kuyabaire yahika ahansi y’omuti. Amataagi g’omuti gakamutambira kujuba, nkokuyabaire agashweeka agatambira omushana gwekyanda.

Yatemba aheiguru yacwamu ekijuma, akaba ataine kihika nokushemererwa nkokuyabeire ayine arikwiba ebijuma omumisiri yabatahibe, kwonka akahurira ayine obusingye bwingi ahabwokumanya ingu ogu gukaba guri omutigwe oguyabire amanyirire kumara emyaaka miingi.

Ekijuma ekiyabaire ayine omungaro kikaba kitari kirungi kukira nkebiyabaire ayiiha owamuriranwa, kwonka kikaba kigumire kandi kirikwijura omungaroye. Akarumaho yahurira kiri kirungi omukanwa kandi omubisi gwakyo gwatonyera ahakireju kye.

Kuyarireho ekijuma kimwe, enjara yoona yamuhwa, kandi yagaruka yayetegyereza ingu omunsi yoona hakaba hatarimu kintu kyoona ekyabeire nikibasa kumwigutsa nkekijuma kye ekiyabire ayesimbire. Akaba namanya ingu nekyabuzima, kandi kimushemerire.

Akabyama ahansi yomuti, ayine ekijuma omungaro nomukanwa, nomunda akaba ayigutsire. Ogu nigwo gwabaire guri omwanya gurikukirayo omunsi oguyabaire ashemerire kubamu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s