OBUPIIRA/CONDOM EZ’BASHAIJA N’ ABAKAZI

EBYAMAZIMA EBIKURU EBIRIKUKWATA AHA BUPIIRA/CONDOM EZ’BASHAIJA N’ BAKAZI

Nimihandaki emirungi oyokwerindamu akakoko kasirimu na sirimu?

Emihanda ehikiire kiimwe eyokwerindamu sirimu kuruga omukuterana omubyomubonano neegi;

• Kurekyera kimwe kuterana omubyomubonano
• Kuterana omubyomubonano nomukundwa omwe wenka oteine kakoko kasilimu kandi atarikuterana nondijo muntu weena

Eki nikishoborora entebekanisa ya’Ruhanga eyiyatutereireho nkekirabo omubyomubonano omubushwere.

Ahabwenki abantu abamwe bashemerire kukozesa kondomu:

Condom nizibasa kurinda amagara;

• Gomuntu ataine kakoko kasirimu kandi omukundwa weeye akeine.
• Ganyu omwe omuri imwe kuyakuba ayine akakoko kasirimu kwonka mutarikukimanya.

Eki, nikibasa kubaho omuntu yaba atereine nabandi abaine akakoko ka sirimu kwonka atarikukyeemera atarikwikiriza nokukyebeza, kandi mwembi kumwakuba mwine akakoko ka sirimu kondomu nebahwera obutatunga omuringo gwa silimu ogundi.
Kondomu nigwo muhanda gwakabiri ahantegyeka ya Rahanga ogwokuterana omubyomubonano omubushweere.

Namazima omuhanda mukuru gwokwerinda akakoko ka sirimu nasirimu nokureka kuterana omubyomubonano kuhisya watunga amaka kandi okaba omwesigwa omubushwere bwawe. Kwonka nitutura omunsi etabatizibwe/ etaboire nahabwekyo twine kuguma nitukimanya ingu;

• Abantu beingi bashaziremu obutakuratira muhanda gwa Ruhanga omubyokuterana omubyomubonano omubushwere

• Ti buri omwe ingu nayeshariramu kuterana omubyomubonano neinga kugira obwamusheinja bwomukundwa wawe ayine akakoko ka sirimu namunonga omubakazi abashwirwe omunganda zitari zimwe.

• Kuyakukozesebwagye burikeire, kondomu terikukira kucweeka, nebasa kandi nekoragye kutangira okujanjara kwa akakoko ka sirimu nendwara ezindi

• Kondomu nizibasa kujuna amagara nahabwekyo zikozesebwe kuzirabe nizetagwa

Twaba nitugamba ahari kondomu tushemereire nabwo kugamba ahakureka kuterana omubyomubonano nokuba omwesigwa omubushwere, nikwo abantu babase kweshariraho ekirikubasa kubahweera. Nitubasa kuhwera abashwereine kugamba bwatu ahakuterana omubyomubonano nikwo babase kugamba ahanshonga nkuru, nkokubarira oruzaaro, kwekyebeza akakoko ka sirimu nokukozesa kondomu kurinda amagara gaabo.

Kondomu z’ekisheija

Kondomu z’ekisheija niki?

Kondomu yekisheija nakapira kakozirwe omuri ruraba akubarikujwara ahabusheija bwaba bwemereire batakatereine omubyomubonano. Nigwo muhanda gwokubariramu ruzaro, ogurimu okukingira endwara zobushambani otwariremu nakakoko ka sirimu.

Kondomu z’abasheija nizikora zita?

Kondomu nizikora nk’akamanyiso kokuzibira amaizi gomusheija kuza omubukazi. Kandi nikakingira obukooko obukye munonga nikwo kazibira endwara zobushambani nakakooko ka sirimu kuza omumuntu ondiijo.

Ebirungi bya kondomu zekisheija;

• Niziboneka omumyanya mingi

• Nizitanga okutwara enda zendaro, nendwara zobushambani zakozesebwagye kandi burikeire.

• Zorobire kutandika kuzikozesa kandi namwayenda kuzirugaho

• Tiziine bizibu ebirikuzigyenderaho kureka waba oyine efumbi aha bizikozirwemu.

Ebibi bya kondomu zekisheija;

• Tizirikwesigwa igana ahari igana nkokureka okuterana omubyomubonano nokuba abesigwa omumaka okubiri.

• Nizetagisa obwegyendesereza kuzikozesa kurungi kandi buri keire

• Nizetagisa okukwatanisa kwanyu mwembi

• Nizetagisa kuba ziriho burikeire

• Nizetagisa kubikagye (tizirikwenda mushana, obutagatsi, ekyererezi, neinga okukubana)

• Nizibasa kucweeka neinga zijuke waba nozikozesa

Okubaasa Kwa kondomu

Okureka kuterana omubyomubonano nokuba omwesigwa omubushweere nomukundwa atiine kakoko ka sirimu nigwo muhanda ogurikukirayo kurinda okujanjaza akakooka ka sirimu nezindi ndwara zobushambani.

Oyihireho ebyo, kondomu ebasize kuhwera omubicweeka byingi kurinda abantu abarikuterana omubyomubonano obutakwatwa akakoko ka sirimu.

Nobuzirabe ziteine kubaasa okuhikire igana ahari igana, kondomu zakozesebwagye, kandi obutosha nizitanga okujanjara kwakakoko ka sirimu, endwara zobushambani nokutwara enda zotekundire.

Kondomu z’ekikazi

Kondomu z’ekikazi niki?

Kondomu y’ekikazi nakavera kakye munonga ka purasitika korobi, karikukwata omubukazi.

Eyine obuheta bubiri burikwirizibwayo. Akaheta akomunda kandi ahamuheru nikahwera kutatsya kondomu omubukazi kandi nokuguma kagikwatiremu. Akaheta akandi nikaguma aheru yobukazi kandi kashwekire ahabicweeka byobukazi ebyaheru.

Ahabwokuba kondomu yekikazi ekozirwe omukavera nobasa kugisiiga ebizigo/ebujuta byoona egume etagizire kusisikara kwoona, eki nikihwera omumahanga gamwe ahorikushanga ebyokwetumbikisa bitarikurebeka.

Ebirungi bya kondomu y’ekikazi;

• Nizihereza omukazi obushoborozi bwokukozesa

• Zihereza abasheija okwehuriragye kukira ahari kondomu eza abasheija

• Nizihereza oburinzi bwingi ahabwokuba nizishweeka ebicweeka byomukazi ebyomunda nebyaheryu

• Tizirikuteganisa, nobasa kuzizwara kare otakahikire ahakuterana

• Zigumire ebicweka 40 kukira aha za’basheija

• Nizikozesebwa ogundi murundi

Ebibi bya kondomu zabakazi

• Tizirikuhereza kushemererwa kwingi

• Nizitwara obwire omukazi kujwara nokuzijuura

• Nizigura ebeyi yaheiguru

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s