EKITEBYO KYA SAMWILI -EMBEBA

EKITEBYO KYA SAMWILI -EMBEBA

Samwiri akaba ari embeba nkye eyabire eboneire munonga. Samwiri akaba nakunda omukaziwe kandi arikumuhereza burikimwe kyoona ekiyabire ayenda. Akaba ayine abaana munaana nabo abuyabire nakunda munonga.

Akaba amara obwire bwe obwingi arikubarondera ebyokurya; nekyamazima, Samwiri akaba azaire abaana beingi kwonka obwire obwo, beingi bakaba baakuzire, kandi bayetongoire omumyanya yaabo.

Samwiri n’ekaye bakaba nibatura omukyaro kyembeba ekyomutano, heihi neihamba nyamukoma kandi orubaju orundi hakaba hariho omyanya gwobwerere. Omukyaro ekyabeire kihikeine nekyembeba, hakaba hatwiremu abantu, nahabwekyo embeba zikaba zitabasa kutina munoonga ingu enyameishwa nizeija kuzirumba.

Burikimwe kikaba kiri kirungu, kandi amagara garikwesimisa.Embeba enkazi zikaba zimarira obwire bwazo omukutwara enda nokureberera abaana, kandi ensheija zikaba nizironda ebyokurya, nembibo omumisiri nomwihamba.

Gukaba guri omurimo gugumire kutunga ebyokurya birikumara omukyika kyembeba ekyabaire nikikanya buri kaire, kwonka embeba zikaba nizekunda, omubwire bwomwabazyo, zikaba ziteranira ahamwanya ogwabeire guri ahagati yekyaaro, kutebya, nokweshongora ahakuhiiga nokurundana ebyokurya.

Eizoba rimwe, Samwiri omuhigo oguyagyiremu gukamuhisya heihi nekyaro kya’bantu, ahiyabaire atakahikaga. Akasharamu kuhika nokwetegyereza emwe ahanju ezabaire nizikirayo obuhango aharubaju rumwe rwekyaro ekyo, kuyabaire nateemba kimwe ahabikoondo byenju, yakaga akahooho kebyokurya ebyabaire nibikirayo, kandi ebiyabaire atakahumurirwaga.

Kuyatahire omunju yareba entuumo mpango yebijuma ebiyabeire ararebireho, hakaba harimu ebyokurya byingi birikubaasa kuriisa embeba zoona kumara emyaka mingi. Zikaba nizibaasa kukora kakye rero zimare obwire bwingi zirikutebya emigane. Ebijuma bikaba biri bihango munonga arikubaasa kutwaraho kimwe kyonka bur’itama rye. Akeihaho ebijuma bibiri byonka atyo yagarukayo omukyaro kyowaabo.

Eryo eizooba, Samwiri niwe yabandize kugaruka, kuruga omumuhiigo. Nokwesiima kuhango, akahumuza ebijuma bye ahagati yekyaro kyoona. Embeba ezindi zoona kuzagarukire zatangarira eki Samwiri yagwaho. Ebijuma bibiri bikaba nibimara kurisa abaanabe munana ekiro ekyo.

Omurukiiko ekyo kiro, Samwiri akashaba embeba zoona kutagaruka omumusiri nebishaka ahubabaire bahiiga, bagyenda nawe aha ntuumo yebyokurya binuzire omukyaro kyabantu.

Embeba emwe enkuru kandi eyobwengye yahabura ezindi kandi erikuhakanisa ekyo. Zikagira ingu hakaba haturaho akabi omubantu, ngu kandi nikirungi kuguma hare namaka gaabo.

Embeba enyingi zikeikiriza okuhaburwa kwabakuru, kwonka bashatu ahari banywani ba Samwiri abato bayanga. Eizoba eryakurasireho, bagyenda na Samwiri kuronda ebyokurya ahabijuma ebihango omukitara kyomuntu.

Omubwire bukye, abamaka gezo mbeba nto inna, bakagomoka banyeeta ahabwebyokurya bibareire. Bakashemererwa omubyomutano, ebyokurya bisya ebibayongire aha Gabo yabo. Bakakira okwekorera ebyokurya okumara obwire buringwa kubyiha omuruhita.

Bakaba bakozesa eshaha nkye kwiha ebyokurya omukyaro kyabantu, ahasigara basiiba nibatebya kandi nibazaana. Bakagira obusingye burungi. Obumwe nabumwe zimwe ahambeba ezindi, zikaba zigyenda nabo kuza kwiiba ebyokurya omukyaaro kyabantu.

Kwonka eizooba rimwe omusheija yegyenda nomutabani omukitara. Yagira ati “mwaana wangye reeba obuhurunguru burikwiragura ahakisiika! Ako nakamanyiso ngu embeba zigiire omubyokurya byeitu.

“Titurahingire byokurya ebi ahabwazo” omutabani yabuza ati, “nituza kukoraki taata?” omusheija yagarukamu ati, “nituza kutamu obutwa bukye om’igaro ryebijuma ebya heihi nekisika kyenyima. Nibuza kwita embeba. Guma oyijukye ahiburi, nikwo otakatwaraho ebyokurya ebiturikuza kurya.

Nekyamazima Samwiri akaba atarikumanya ingu ebyokurya bikaba birimu obutwa, atyo nabanywanibe baguma nibeija kwakiira ebyokunya nibatwarira amaka gaabo. Hakahinguraho ebiro bikye, Samwiri yatadika kuhurira naburwa amaani. Akaba atakibasa kwekorera ebijuma bibiri nka burijo, yatandika kwekorera kimwe kyonka. Akahurira nashasha omunda, obundi arikutanaka. Kwonko akaba ari embeba yamaani, tararahukire kutegaanisibwa, kwonka obwo bwona, abaanabe nabo bakaba nibashasha, kandi omwe aharibo akafa.

Akareeba omukaziwe nyamurungi kwonka yashanga ngu amaisho ge gakaba gatakimurinkana nkaburijo. Kandi bukaba buri obwire bwe bwokutwara enda, baitu taratwiire. Haine ekyabaire kishobire.

Atyo Samwiri yaza omumaka gabanywanibe kureba yaba bakubasa kumuhweera. Kuyahikireyo yashanga babiri aharibo bafiire, kandi abamaaka gaabo barikwitwa enjara ahabwokuba bakaba batakine wokubashakira.
Munywaniwe owahamuheru akaba arwire munonga kandi arikutanaka nka Samwiri.

Ogwo mwebazyo Samwiri akaza ahagati yekyaro kyabo yashoborora ahaburwire obwabaire buri omukaye, kandi yashaba okuhaburwa. Abanyabwengye abakuru bamugira ingu nikitekwa kuba kyarugire ahabyokurya ebibarire kuruga omukyaro kyabantu.

Kandi bakagira okutina kuhango ngu embeba ezindi zikaba zatandikire kukurata Samwiri, kandi nikibasa kutuma oruganda rwembeba rwoona rwafa rukahwaho ahabwokureka entwaza yaabo eyokurya ebyokurya ebirugire omumisiri nomwihamba.

Samwiri akaburwa ekyokukora, obusingye bukaba bwabire burungi; we nabekaye bakaba bagomokire ahabwebyokurya birungi. Hakaba hatariho mpinduka mpango eyabeire nebaasa kureebwa. Buzima akaba nayenda kugumizamu narya ebyokurya byabantu. Kwonka yareba oku omukaziwe nabaana babaire barwire. Yasharamu ingu ahabwoburungi bwabo ayine kuhindura ahantwaaza ye. Yareka kugaruka omukyaro kyabantu kandi yatandika kuronda ebyokurya omu misiri nomwihamba. tiharahwireho bwire bwingi, Samwiri yakira. Omukaziwe nabaanabe bagira amagara marungi, kandi omukaziwe yagaruka yatwara enda.

Samwiri akarabura embeba ezindi zoona obutagaruka kurya ebyokurya byomubantu ahabwokuba bikaba nibibasa kuhwerekyereza amaka gazo nkokubyakozire aga Samwiri. Beitu zimwe embeba zayanga kumuhurikiza zagumizamu niziza omukyaro kyabantu. Ekyo tikiratwire bwire buringwa ahabwokuba ezo ezayangire kuhurikiza zikafa zoona nabana baazo bahwaho.
EBIBUUZO.

1. Ahabwenki Samwiri yarekire kuronda ebyokurya omuburyo obuhikire?
• Kikaba kyorobi kubyiiba.
• Akashemererwa ekyomutano ekyebyokurya byayongire ahagaboye eyobutoosha.

2. Ahabwenki Samwiri nab’ekaye batandikire kurwara?
• Tibaarakimanyire ingu ebyokurya bikaba birimu obutwa.

3. Samwiri akakoraki, ekyakirize ekaye oburwaire nokufa?
• Akahindura ahangyesoze, kuyarebire niziza kureter’ekaye omunyangararo.

4. Ekitebyo eki nikitugambiraki?
• Twine kuhindura engeso zaitu kuzakuba nizerarikiriza itwe namaka geitu.

Omubugufu:

Obwesigwa omubushwere, nokusharamu kwawe kwehayo ahamukundwa wawe, igana ahari igana (100%) omubyamagara, ebitekyerezo hamwe n’ebyomyoyo. Egi nencwamu yawe nkomuntu, kweyesiga wenka, okesiga omukundwa wawe hamwe neka yawe.

Obumwe nobumwe, ebyobuzarwa byaitu nibitugema kugira engeso nenyikiriza zitari zimwe. Kwonka ebikorwa byobuzarwa kubyakuba nibiremesa abashwereine kuba abesigwa ahabakundwa babo, byine okushwijumwa nokuhindurwa ahabwokwenda kurinda amagara gaitu naga abakundwa baitu.

Samwiri embeba akeshariramu kuhindura emitwarizeye, eyabeire nenyangaraza eka ye. Naiwe nobaasa kukikora, Hati katurebe ahabubonero bwobushwere burungi. Okwega entwaza yomugasho egi nikija kukuhwera okusharamu kwawe, okuba omwesigwa nikukworobera.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s