Publication 3: ABAKUNDAINE

ABAKUNDAINE: ABARI OMU BUSHWEERE NABARIKWETEBEKANISA
KUZA OMUBUSHWEERE
Abakundaine 2Emiringo Y’okwombeka Amaka Marungi

EBYA BISO NA BISO

Omu myaaka ehingwiire, tutungire omugisha gwokugyenda omu bicweeka bingi bya Uganda turikubugana abashomesa, abashaho, abebembezi bamadiini, abafumbo, abebyobutegyekyi, hamwe n’abanyamyooga abandi omu by’amagara hamwe nobuhereza bw’abantu. Tutayayiire amaka maingi, amashomero, amaramizo, hamwe na za ofiisi z’abantu abarikukora bur’izooba ngu bakahindura aha magara nemitwarize y’abakundaine kubasa kuretaho okushemererwa, amagara marungi n’obusingye. Abanyamyooga abo nitubatwara nk’abomuhendo ahabwokubagana n’abandi ebitekateko byaabo hamwe nokuba abesigwa omu bi barikukora ebiine akakwaate nekitabo ekyi. Nitusiima banywaani baitu abo kandi nitushaba ngu amaani gaabo agubarikuta omu magara geitu n’emirimo nibiija kweyoreka obwo ebihandikirwe omu kitabo ekyi byaguma nibishenshera omu maramizo, amashomero, namunonga omu bakundaine omu ihanga ryoona.

Enshonga enkuru, ekitaabo ekyi kyigyendereire kuhweera abantu abari omubushweere kwerinda akakooko ka sirimu n’ezindi ndwara ezirikuraba omukuteeran omubyomubonano. Obwiire obu omuri Uganda, oburwaire bwa sirimu buriyo nibweyongyera kukanya, kandi nibwingi munonga omu Bantu abatungire amaka kukira ahari abo abatakagizire maka. Ekyi nikyoreka ngu obwesigwa omubushwere, ekiturikumanya nkomuhanda mukuru ogwa abantu abaru omubushweere barikubasa kwerindamu, bukyendeire omumaka. Abantu abaine amaka, nibaterana omubyomubonano nabantu abandi beingyi, kandi tibarikuterana omumuringo gwokwerinda.

VEkyigyendererwa kikuru kyekitabo ekyi ekya Abakundaine nokuhweera abafumbo nabantu abarikwetebekanisa kutandika obufumbo kugira ekigyendererwa omumakgara gaabo agahati nomu biro byomumaisho, bari kurabira omu kugira rukundo ehikire nokuba abesigwa omu bushwere bwaabo. Abakundaine abarikushoma ekitabo ekyi nebeija kumanya ku buzima bari abomuhendo ahamagara gabantu boona abarikutura omumaka gaabo, abanyabuzaare hamwe nebyaaro ebibarikuturamu. Nikyiija kubahweera kubaasa kusharaho okukora ebibashemereire kukora, ebyougasho ahabw’amagara gaabo ga nyentsya nokugira rukundo etarimu buryarya. Nibeija kwetegyereza ku buziima barikubasa kureetaho empinduka omu byanga byaabo kandi kubaine obujunanizibwa bwokukikora.

Ekyetengo kyeitu nokureeba ngu ekitabo ekyi kyayejunisibwa kushensheza obutumwa omu bakundaine omu ihanga ryoona, amatsiko nokureeba ebirungi omubiro by’omumaisho bakamanya omugasho gwokwehayo kuba amamanzi baba nibasharamu ebihikire. Ekitabo ekyi nikyiija kuha abakundaine omujinya n’amani baaba nibagyezaho kutandika amagara matsya. Ekitabo eki nekikwaato kyokuteera abakundaine omujinya omu kusharamu kurungi hamwe nokutunga amashemererwa omu magara gaabo, bakagira amaka marungi kandi garikwesimisa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s